KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Niedziela 21 lipca 2019

Licznik odwiedzin od 2008 65353

ZASADY REKRUTACJI

ZASADY REKRUTACJI
do Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej 
na rok szkolny 2016/2017

Podstawa prawna

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. 2015r. poz. 1942) oraz Postanowienie Ślaskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016r.

Terminy rekrutacji

 • Od 06 maja do 21 czerwca do godz. 14.00 - termin składania wniosków przez kandydatów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w szkole pierwszego wyboru.
 • Od 24 czerwca do 28 czerwca do godz. 14.00 - termin dostarczania  kopii do wybranych szkół  świadectwa ukończenia gimnazjum i  zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 24 czerwca do 15 lipca Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
 • 15 lipca o godz. 10.00 - ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.
 • Od 15 lipca do 21 lipca do godz. 14.00 -  termin potwierdzania przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły przez dostarczanie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, karty zdrowi i dwóch zdjęć. Kandydat deklaruje wybór drugiego języka obcego. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów w tym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w szkole.
 • 22 lipca o godz.10.00 - ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.
 • Do 31 sierpnia przyjmowanie uczniów w miarę wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji

1.  W roku szkolnym 2016/2017 nabór do ZSGiH w Bielsku – Białej zostanie  przeprowadzony wyłącznie w formie elektronicznej.

2. Kandydaci do klas pierwszych dokonują rejestracji tylko drogą elektroniczną w terminie od 06 maja do 21 czerwca 2016 roku.

3.  Poniższa tabela podaje zajęcia edukacyjne dla poszczególnych typów szkół, z których oceny będą przeliczane na punkty.

4.  Absolwent gimnazjum ma prawo kandydowac maksymalnie do trzech szkół, ale może w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów w określonej przez siebie kolejności.

5.  Kandydaci składają tylko w szkole pierwszego wyboru podpisane przez siebie i rodziców/prawnych opiekunów podanie (deklarację wyboru oddziałów w szkołach, do których ubiegają się o przyjęcie).

6.  Rekrutacja odbywa się w ten sposób, że kandydat przyjmowany jest  do oddziału, który zaznaczył jako pierwszy spośród wszystkich wskazanych przez niego w deklaracji, do którego liczba punktów rekrutacyjnych jest wystarczająca.

7.  Uczniowie przyjmowani są do wybranego oddziału szkoły zgodnej z sumą punktów, do wyczerpania limity miejsc.

8.  Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są   do potwierdzenia woli nauki w ZSGiH w Bielsku – Białej przez złożenie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i oryginałów zaświadczeń  o wynikach egzaminu gimanzjalnego.

9.  Nie przekazanie oryginałów świdectw i zaświadczeń jest równoznaczne   z rezygnacją kandydata do podjęcia nauki w naszej szkole, co oznacza skreślenie go z listy przyjętych.

Jeśli  po zakończeniu rekrutacji do szkół wszystkich typów szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami, uczniowie mogą ubiegać się o przyjęcie   do ZSGiH w Bielsku - Białej do 31 sierpnia 2016 roku.

W roku szkolnym 2016/2017 Dyrekcja Zespołu Szkół Gasronomicznych   i Handlowych w Bielsku –  Białej organizuje nabór do do nastepujących typów szkół:

Technikum nr 8 w kierunkach kształcenia ( 4 – letnie):
1. technik żywienia i usług gastronomicznych,
2. kelner,
3. technik technologii żywności w tym:
- produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych,
- produkcja wyrobó cukierniczych.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8 w kierunku kształcenia (3 – letnia):
1. kucharz w tym:
- praktyka w warsztatach szkolnych,
- praktyka w zakładach gastronomicznych.

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty

20 punktów

dostateczny – 8 punktów

dobry – 12 punktów

bardzo dobry –16 punktów

celujący – 20 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 20 punktów

Drugie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 20 punktów

Trzecie wybrane zajęcia edukacyjne

jak w przypadku języka polskiego

 20 punktów

Świadectwo ukończenia gimnazjum                       z wyróżnieniem

   5 punktów

Uzyskanie tytułu finalisty w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez kuratora oświaty:
- za jeden tytuł - 10 punktów
- za dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty

12 punktów 

Inne szczególne osiągnięcia  w zawodach wiedzy, artystycznych  i sportowych (indywidualne lub zespołowe) co najmniej na szczeblu powiatowym wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z wykazem Śląskiego Kuratora Oświaty.
Kandydat może uzyskać  maksymalnie 5 pkt

5 punktów

I miejsce lub tytuł laureata –  5 pkt.
II miejsce lub tytuł finalisty – 4 pkt.
III miejsce lub wyróżnienie - 3 pkt.

Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza

 

  2 punkty

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Kandydat uzyskuje dodatkowo liczbę punktów  za oceny   z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymanych na świadectwie ukończenia gimnazjum. 
Uwaga: Dodatkowa liczba punktów za oceny z trzech  wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych dotyczy zajęć  wskazanych przez szkołę przy naborze do wybranego oddziału.

Egzamin gimnazjalny

 

 100 punktów

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski –0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • chemia lub biologia –0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • matematyka –0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • przedmioty przyrodnicze –0,2 punktu za każdy uzyskany procent,
 • język obcy nowożytny –0,2 punktu
  za każdy uzyskany procent. *

 


maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 maksymalnie 20 punktów

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

 200 punktów

*Uwaga: W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego z zakresu języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności po dostarczeniu odpowiednich zaświadczeń, dyplomów potwierdzających tytuł finalisty lub laureata.

Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiemu publicznemu gimnazjum, przyjmowani są do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego  za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce,  na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego pierwszeństwo mają kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W  przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące równorzędne kryteria:

- wielodzietność rodziny kandydata;
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata opieka zastępczą,
- ocena z zachowania.

Tryb odwoławczy

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do ZSGiH w Bielsku - Białej rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporzadza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z wnioskiem. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic może wnieść  do Dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga administracyjna.

Limit miejsc

Przewidywane jest przyjęcie 32 uczniów do każdej klasy.

link: Informacja o naborze w Bielsku - Białej

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl