ARCHIWUM

   

KONKURSY ON - LINE

ROK SZKOLNY 2011/2012

<< powrót do ARCHIWUM

IV edycja Internetowego Konkursu Języka Angielskiego, Niemieckiego i Francuskiego 2011/2012

Tradycyjnie o tej porze roku gratulujemy wszystkim uczestnikom naszego Szkolnego Internetowego Konkursu Językowego "on-line-master-2012".

W tegorocznej edycji Konkursu z języka angielskiego najwyższą liczbę punktów zdobyli:

  I  MIEJSCE -  Faustyna Kubiczek klasa 3TŻ
II MIEJSCE - Justyna Skoczylas klasa 2TUG
III MIEJSCE - Tomasz Śliwak klasa 1TUG

Z części języka niemieckiego najwyższą liczbę punktów uzyskali:

  I  MIEJSCE -  Tomasz Śliwak klasa 1 TUG
II MIEJSCE - Paulina Michulec klasa 3 TŻ
III MIEJSCE - Faustyna Kubiczek klasa 3 TŻ

Z części języka francuskiego najwyższą liczbę punktów uzyskali:

I miejsce Natalia Nikiel k.l III TUG
II miejsce Gabriela Sojka kl. II TK
III miejsce Justyna Skoczylas kl. II TUG

Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim tym, którzy pracowali dodatkowo rozwijając swoje zainteresowania i wiedzę na temat języków obcych.

Opiekunowie konkursu szkolnego:
Renata Zyzańska, Anna Nawrocka-Kaniewska i Lidia Szarek

              

MAJ

       

KWIECIEŃ

       

MARZEC

       

 

 


 

Podsumowanie I etapu Internetowego Konkursu z Języków Obcych
w naszej szkole w roku szkolnym 2011/2012 

Wzorem lat ubiegłych - także i w tym roku szkolnym kontynuujemy
nasz internetowy Konkurs "on-line-master", który mobilizuje
uczniów naszej szkoły do dodatkowej i samodzielnej pracy nad
doskonaleniem znajomości języków obcych.

Wyniki I Etapu Konkursu "on-line-master":

Język angielski:

I  MIEJSCE    -     Faustyna Kubiczek, klasa 3 TŻ
II MIEJSCE    -     Justyna Skoczylas, klasa 2 TUG
III MIEJSCE   -     Agnieszka Wiatr, klasa 2 TŻ

Język niemiecki:

I  MIEJSCE    -     Tomasz Śliwak, klasa 1 TUG
II MIEJSCE    -     Agnieszka Fiedor, klasa 3 TK
III MIEJSCE   -     Patrycja Kobiela, klasa 2 TT i Faustyna Kubiczek, klasa 3 TŻ

 

Wszystkim uczniom wyróżnionym i tym biorącym udział w Konkursie gratulujemy!

 LUTY

       
             

STYCZEŃ

       
             

GRUDZIEŃ

       
             

LISTOPAD

       
             

PAŹDZIERNIK

       

 

 


 

Zapraszamy do IV Szkolnego Konkursu Internetowego

Jeżeli jesteś uczniem klas pierwszych, drugich i trzecich w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej
i chcesz rozwijać swoje umiejętności w zakresie języków obcych poza lekcjami zapraszamy
do wzięcia udziału w IV Szkolnym Konkursie Internetowym
"online-master / On-Line-Meister".

Zasady Konkursu zawarte zostały w Regulaminie na stronie internetowej szkoły.
Życzymy miłej i owocnej pracy i satysfakcji.

Nauczyciele opiekujący się konkursem:
mgr Renata Zyzańska (język angielski)
mgr Małgorzata Tonet (I semestr) / mgr Anna Nawrocka-Kaniewska (II semestr)
mgr Lidia Szarek (język niemiecki)

 


 

REGULAMIN SZKOLNEGO
KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, FRANCUSKIEGO I NIEMIECKIEGO
ZADANIE MIESIĄCA "online-master" / "on-line-Meister"
dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w roku szkolnym 2011/2012

I. Założenia ogólne

Organizatorem Konkursu dla uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej są nauczyciele języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i techniki informacyjnej w szkole.

Celem konkursu jest:

- Rozwijanie zainteresowań językiem angielskim, francuskim, niemieckim i kulturą krajów tych obszarów językowych;

- motywowanie uczniów do doskonalenia sprawności językowych poza zajęciami lekcyjnymi;

- rozwijanie kompetencji kluczowych przydatnych w nauce języków obcych, np. kontrolowanie procesu własnego uczenia się, indywidualna i samodzielna praca poza szkołą;

- umiejętne korzystanie z Internetu i właściwe poszukiwanie informacji związanych z konkursem.

II. Założenia organizacyjne poszczególnych etapów konkursu języka angielskiego, francuskiego i języka niemieckiego.

1. Ustala się następujące etapy konkursu:

a) I Etap szkolny ( I semestr roku szkolnego 2011/2012)

b) II Etap szkolny (II semestr roku szkolnego 2011/2012)

2. Etapy szkolne organizuje i przeprowadza szkolna komisja konkursowa w terminie do 31.01.2012 (I semestr) i 31.05.2012 (II semestr).

a) Oba etapy szkolne konkursu odbywają się w formie comiesięcznych prac pisemnych, opracowanych przez nauczycieli w oparciu o materiały pozalekcyjne przygotowane przez nauczycieli języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego w szkole. Zestawy ćwiczeń będą zamieszczane regularnie przez 8 miesięcy roku szkolnego 2011/2012. Zestawy konkursowe, tzw. zadanie miesiąca zgodne będą z Nową Podstawą Programową i mają na celu efektywne przygotowanie uczniów biorących udział w konkursie do egzaminu maturalnego.

b) Materiały konkursowe zamieszczane będą na stronie internetowej Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych regularnie co miesiąc (do 20 dnia każdego miesiąca, w linku pt. Zadanie miesiąca). Comiesięczne zestawy zadań należy przekazywać nauczycielom odpowiedzialnym za konkurs, tj.  mgr Renacie Zyzańskiej (język angielski) i mgr Małgorzacie Tonet (I semestr) / Annie Nawrockiej-Kaniewskiej (II semestr, język francuski) i mgr Lidii Szarek (język niemiecki). Prace należy oddać do końca każdego miesiąca.

c) Prace będą oceniane przez w/w nauczycieli. W lutym ogłoszone zostaną wyniki
I etapu, a początkiem czerwca wyniki II etapu. Z pośród uczestników konkursu zostaną wyłonieni laureaci każdego etapu. W przypadku, gdyby uczniów
z wysokimi wynikami było dużo (czego wszystkim szczerze życzymy) laureata wyłoni test końcowy. Materiał tego testu będzie składał się z zagadnień objętych tematyką ćwiczeń z obu semestrów konkursu, tj. etapu I i II. Wyniki publikowane będą w rubryce "Zadanie miesiąca" początkiem lutego i czerwca.

d) Należy przestrzegać podstawowej zasady samodzielności pracy i uczciwości wykonywanych i przedstawianych do oceny zadań. Nauczyciel odpowiedzialny za ocenę zadań ma prawo, po konsultacji z innymi nauczycielami uczącymi języków obcych w szkole, nie uznać pracy ucznia jeśli zostanie ona odpisana, lub jeśli pracę napisała inna osoba.

e) Wydrukowane i rozwiązane prace należy dostarczać w/w nauczycielom podpisane
i oprawione w plastikową koszulkę do końca każdego miesiąca.

f) Po zakończeniu I Etapu Konkursu tj. po 31.01.2012 r. i II Etapu Konkursu tj. po 31.05. 2012 r. zostanie ogłoszona lista Laureatów Konkursu na stronach internetowych Szkoły a Laureatom zostaną wręczone dyplomy z tytułem "On-Line-Meister" i "Online-master", każdy uczeń otrzyma ocenę cząstkową do dziennika lekcyjnego, oceny: dobre, bardzo dobre i celujące. Laureatom I i II etapu konkursu wręczone zostaną nagrody rzeczowe, tj. książki do nauki języków obcych, słowniki, plakaty, inne materiały dydaktyczne.

Zakres wiedzy i umiejętności wymagane na poszczególnych etapach konkursu.

a) Uczeń powinien znać - koniugację czasowników regularnych i podstawowych czasowników nieregularnych oraz rozdzielnie złożonych w czasie teraźniejszym i przeszłym Präteritum i Perfekt, koniugację czasowników modalnych i czasownika werden w czasie teraźniejszym, zastosowanie rodzajnika określonego i nieokreślonego, tworzenie stopniowania przymiotników, odmianę przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym, użycie rzeczownika w bierniku i celowniku, budowę zdań złożonych ze spójnikiem "dass", "weil", "ob", "denn", "aber", tworzenie zaimka dzierżawczego "mein" i "dein" w mianowniku, negowanie pełnym zdaniem przy pomocy "nein" i "kein", stosować partykuły pytajne "wie viel?", "wie viele?", budowę pytania przez inwersję, uczeń powinien umieć - przyporządkować prawidłowe odpowiedzi, rozwiązywać zadania typu multiple-choice, stosować w ćwiczeniach leksykalnych i w dłuższej pisemnej wypowiedzi słownictwo dotyczące następujących kręgów tematycznych: nawiązywanie nowych kontaktów, przedstawienie rodziny, codzienne aktywności, realia szkolne, odwiedziny, prognoza pogody, wizyta w restauracji i kawiarni, obsługa konsumenta, rozmowy sterowane w kawiarni, restauracji, sklepie, zakupy, urodziny, podstawowe informacje z realioznawstwa, i inne.

b) Uczeń powinien umieć - tworzyć przysłówki, przyimki z biernikiem i celownikiem, stosować zaimek osobowy w bierniku i celowniku, użyć zaimka zwrotnego, tworzyć zaimki dzierżawcze w mianowniku, bierniku i celowniku, tworzyć tryb rozkazujący, budować zdania złożone z użyciem spójnika "obwohl", "als", "wenn", "bevor", tworzyć liczbę mnogą rzeczowników, tworzyć czas przyszły Futur I, uczeń powinien umieć - wyszukać prawidłowe informacje w przeczytanym przez siebie tekście, stosować w ćwiczeniach leksykalnych i w dłuższej pisemnej wypowiedzi słownictwo dotyczące następujących kręgów tematycznych: sport, kino i film, podróże, przyjemności i ulubione zajęcia, wakacje, wizyta w krajach obszaru niemieckojęzycznego. Uczeń powinien umieć stosować w ćwiczeniach leksykalnych i w dłuższej pisemnej i ustnej wypowiedzi słownictwo dotyczące następujących kręgów tematycznych: mój dom, mój pokój, dzień powszedni, artykuły spożywcze, święta, tradycje i zwyczaje, zdrowie, środowisko i komunikacja.

III. Literatura zalecana uczestnikom konkursu.

a) Podręczniki do nauki języka angielskiego i niemieckiego zatwierdzone przez MEN do nauczaniaw szkole ponadgimazjalnej.

b) Dodatkowa literatura pomocnicza z zakresu nauczania gramatyki, leksyki kulturoznawstwa dostępna na polskim rynku i przewidziana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


obrazy ze strony www.kursyjezyki.pl

<< powrót do ARCHIWUM

Polityka Prywatności