NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

European Language Label - Edycja 2013/2014

   
 
   

LOGO I METODA PROJEKTU

 

 "... świadomość i ekspresja kulturalno-zawodowa"

- cele projektu European Language Label 2013 - 2014

Logo graficzne projektu wykonane przez ucznia klasy 3 TUG, Pawła Mroczko

Nauczanie języka ojczystego i obcego, jak również komunikowanie się nimi w mowie i w piśmie jest procesem ciągłym i twórczym, niezbędnym do poznania otaczającej nas rzeczywistości. Dlatego też głównymi  założeniami nowej podstawy programowej są:

zdobywanie wiedzy, np. umiejętność komunikowania się przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wyszukiwanie i korzystanie z informacji;

rozwijanie zdobytych umiejętności, np. umiejętność uczenia się, jako sposobu zaspokojenia naturalnej ciekawości świata i przygotowania do dalszej edukacji (lub pracy);

oraz kształtowanie odpowiednich postaw, np. umiejętność pracy zespołowej (Ekspert radzi, Mariola Bogucka, www.pearson.pl).

Aby w pełni i odpowiedzialnie umożliwić to uczniom szkoła powinna umiejętnie wskazać w jaki sposób młody człowiek może włączyć się w życie współczesne społeczeństwa odpowiedzialnie wykorzystując zdobytą wiedzę.

W polskim systemie oświaty opis sposobu realizacji celów i zadań ustalonych w podstawie programowej lub innych zadań wspomagających realizację tych celów ujęty został w "Programach nauczania". Mogą one obejmować wszystkie przedmioty związane z edukacją realizowaną w szkole odpowiedniego typu i szczebla, ale mogą również dotyczyć tylko jednego, wybranego przedmiotu kształcenia.

Metody nauczania powinny być zatem dopasowane do samego przedmiotu, grupy uczniów, zakresu materiału i możliwości wykorzystania zdobytych wiadomości w życiu prywatnym, lecz także zawodowym ucznia. Programy, przy pomocy których możemy to osiągnąć w różny sposób wprowadzają i utrwalają wiedzę. I tak np.

program liniowy zakłada, iż każda następna część materiału jest dalszym ciągiem poprzedniej, dlatego uczeń danych treści uczy się tylko raz. Zasada przechodzenia do kolejnej porcji materiału opiera się na założeniu pełnego opanowania porcji poprzedniej;

program spiralny - różni się od programu liniowego tym, że do tych samych treści wraca się na coraz wyższych poziomach rozszerzając ich zakres. Materiał ułożony jest w następujące po sobie cykle. I tak pierwszy cykl obejmuje cały materiał nauczania w zakresie podstawowym. Kolejny cykl poszerza informacje, itd. Mamy tu do czynienia z powtarzaniem i uzupełnianiem informacji w pewnym, określonym zakresie (Wirtualny poradnik "Opracowanie programu nauczania dla zawodu krok po kroku", Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga KOWEZiU, Warszawa 2012).

Dlatego też aby osiągnąć maksymalne wyniki w nauczaniu języka obcego potrzebne jest ciągłe odnoszenie się do materiału już wprowadzonego i na podstawie dobrze utrwalonej wiedzy wprowadzanie nowych treści, które są ciekawe, wiążą się z życiem codziennym i - co najważniejsze - pokazują uczącemu się sensowne wykorzystanie tej wiedzy w autentycznych sytuacjach życia prywatnego i zawodowego. Jest to proces twórczy oparty na spiralnie zorganizowanym planie pracy, ćwiczeniach leksykalno-gramatycznych, ćwiczeniach rozwijających sprawności językowe, ćwiczeniach rozwijających wiedzę.

W przypadku naszego projektu jest to dodatkowo wiedza z zakresu kultury, historii i obyczajów dworu austriackiego za czasów panowania dynastii Habsburgów,  ale też wiedza z dziedziny cukiernictwa, czyli specjalizacji zawodowej uczniów biorących udział w projekcie. Jest to także autentyczny kontakt ze środowiskiem zawodowym, środowiskiem lokalnym, instytucjami kulturalno-oświatowymi i Internetem.
Do realizacji zadań w naszym nowym szkolnym projekcie wybraliśmy właśnie metodę spiralną. Aby pracować tak, by uczniowie mogli łączyć w ramach realizowanych zadań projektu wiedzę z kilku dziedzin, wymyśliliśmy logo naszego projektu.

Logo projektu to spirala, której cukierniczym symbolem jest ciasto nazywane w Austrii "Schneckenkuchen" (die Schnecke = ślimak; der Kuchen = ciasto). Na terenie Niemiec, a konkretnie w jego południowej części - Bawarii - ciasto to nosi nazwę  "Rosenkuchen". Idealnie więc oddaje to, co jest celem naszej półtorarocznej pracy, czyli naukę języka niemieckiego zawodowego z zakresu cukiernictwa, poznawanie kultury kraju i kulturę kuchni, jak również etykiety dworu cesarza Franciszka Józefa i cesarzowej Sisi aż do poznawania słownictwa zawodowego, realiów pracy w cukierni i piekarni, naukę o smakach aż po naukę fotografowania żywności.

Logo, ciasto Schneckenkuchen, wykonane przez ucznia klasy 3 TUG, Tomasza Śliwaka

Praca w ramach projektu ma umożliwić uczniom rozwijanie umiejętności językowych, wykorzystanie wiedzy z przedmiotów zawodowych takich jak: podstawy żywienia, technologia gastronomiczna, technologia informacyjna, cukiernictwo. Łączy ona wiedzę z przedmiotów niezawodowych takich jak: historia, język polski, języki obce, geografia i inne. Ma też umiejętnie kierować uczniem w rozwiązywaniu przez niego zadań językowych, które wymagają kreatywnego myślenia, obserwacji, porównywania, klasyfikowania informacji, analizowania, interpretowania i wyciągania wniosków oraz oceniania, w tym również świadomego oceniania własnych postępów w nauce (Ekspert radzi, Mariola Bogucka, www.pearson.pl).

Aby więc spełnić wyżej opisane wymogi należy stosować aktywne formy pracy na lekcji i poza nią, należy pokazać młodemu człowiekowi w jak aktywny i umiejętny sposób współpracować i pracować, jak stosować zgromadzoną i gromadzoną ciągle wiedzę w działaniu indywidualnym i w grupie, jak świadomie i celowo brać odpowiedzialność za pracę swoją i grupy. 
Rezultatem tej pracy powinna być wiedza i satysfakcja z nauki połączonej ze zdobytym doświadczeniem i umiejętnością doświadczania nowych rzeczy, a nie tylko stan - znany na co dzień w szkole - dowiadywania się wszystkiego od nauczyciela.

Autor tekstu: Lidia Szarek
Korekta i stylistyka tekstu: Ewa Kwiatkowska Kos

 

 
  Copyright © 2011 ZSGiH Polityka Prywatności