NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

OFERTY - PRZETARGI

   
Licznik odwiedzin 2008
monitoring pozycji
   
wejście do ARCHIWUM

Dodano: 21.08.2014

Bielsko-Biała, dnia 21 sierpnia 2014 r.

ZSGiH-  71/2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

ogłoszenie o przetargu

specyfikacja

załączniki:

  

Dodano: 19.08.2014

Bielsko-Biała, dnia 19 września 2014 r.

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  63/2014
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

informacja o wyborze

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

 


 

Dodano: 23.07.2014

Bielsko-Biała, dnia 23 lipca 2014 r.

ZSGiH-  63/2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

ogłoszenie o przetargu

specyfikacja

załączniki:

 Dodano: 02.09.2013

Bielsko-Biała, dnia 02 września 2013 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego
na sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych
do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
- części 1i
- Dodatki cukiernicze

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.  z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje  o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej - część 1i - Dodatki cukiernicze

Uzasadnienie:

W postępowaniu prowadzonym w przetargu nieograniczonym nr 67/2013 z dnia       01-08-2013 oraz w ponownym przetargu nieograniczonym nr 68/2013 z 20-08-2013 na część 1i - Dodatki cukiernicze - nie wpłynęła żadna oferta.
Ponieważ kwota zamówienia na część 1i - Dodatki cukiernicze nie przekracza kwoty 14 000,00 euro zostanie zastosowane na tę część wyłączenie zupełne stosowania ustawy pzp art.4 pkt.8 (Ustawy nie stosuje się  do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000,00 euro).

Podpis zamawiającego

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło


Dodano: 02.09.2013

Bielsko-Biała, dnia 02 września 2013 r.

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  68/2013
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 20.08.2013 r. na Sprzedaż      i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

1. Pakiet 1i - Dodatki cukiernicze - nie wpłynęła żadna oferta, był to drugi przetarg na ten asortyment.

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek  w siedzibie zamawiającego  po 02.09.2013r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania faksem i listownie.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

 


Dodano: 20.08.2013

Bielsko-Biała, dnia 20 sierpnia 2013 r.

ZSGiH-  68/2013

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl
- SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariat

Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
CPV:
15840000-8 - Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 

ogłoszenie o przetargu

 

specyfikacja

załączniki:

  

Dodano: 19.08.2013

Bielsko-Biała, dnia 19 sierpnia 2013 r.

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  67/2013
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 01.08.2013 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

pobierz całość

 


Dodano: 01.08.2013

Bielsko-Biała, dnia 01 sierpnia 2013 r.

ZSGiH-  67/2013

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych

ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl
- SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariat

Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

ogłoszenie o przetargu

 

specyfikacja

załączniki:

 


 

ARCHIWUM


11.01.2013 Informacja o wyborze oferty

Bielsko-Biała, dnia 11.01.2013

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  1/2013

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

pobierz

02.01.2013 Ogłoszenie o zamówieniu

Bielsko-Biała, dnia 02 stycznia 2013 r.

ZSGiH-  1/2013

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl
- SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariat .... ogłoszenie o przetargu

specyfikacja

załączniki:

 
14.12.2013 Informacja o wyborze oferty

Bielsko-Biała, dnia 14.12.2012

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH - 183/2012
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 06.12.2012 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

Pakiet 1A - Drób, mięso i jego przetwory - Oferta nr 5 - Przetwórstwo Mięsne Michalec Spółka Jawna ul. Słowackiego 73a, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 154 243,95 zł brutto, słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści trzy 95/100 zł brutto. Oferta nr 5 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 5 uznana została za najkorzystniejszą.

Pakiet 1B - Różne produkty spożywcze - Oferta nr 8 - PPH "Błażej" Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 86 215,94 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście piętnaście 94/100 zł brutto. Oferta nr 8 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 8 uznana została za najkorzystniejszą.

Pakiet 1C - Owoce, warzywa, jaja i podobne produkty - Oferta nr 8 - PPH "Błażej" Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 80 265,23 zł brutto, słownie: osiemdziesiąt tysiący dwieście sześćdziesiąt pięć 23/100 zł brutto. Oferta nr 8 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 8 uznana została za najkorzystniejszą.

Pakiet 1D- Oferta nr 8 - PPH "Błażej" Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 75 826,54 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia sześć 54/100 zł brutto. Oferta nr 8 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 8 uznana została za najkorzystniejszą.
Pakiet 1E - Pieczywo - Oferta nr 1 - Piekarnia Złoty Kłos Sławomir Piecha, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kustronia 38 z ceną ofertową 31 072,98 zł brutto, słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa 98/100 zł brutto. Oferta nr 1 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.

Pakiet 1F - Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone - Oferta nr 2 - Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka, 43-430 Skoczów, ul. Łęgowa 28 z ofertą cenową 29 764,62 zł brutto, słownie: dwadzieścia dziewięć tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery 62/100 zł brutto. Oferta nr 2 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.

Odrzucono ofertę nr 9 - Zakładu Produkcji Spożywczej AMBI, ul. Składowa 11, 41-902 Bytom ze względu na zbyt późne dostarczenie oferty o godzinie 9:55 w dniu 14.12.2012. Otwarcie ofert przetargowych odbyło się o godzinie 9:30, oferty należało dostarczyć do godziny 9:00 w dniu 14.12.2012r.
Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 02.01.2013 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania faksem i listownie.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

05.12.2012 Ogłoszenie o zamówieniu

Bielsko-Biała, dnia 05 grudnia 2012 r.

ZSGiH-  183/2012

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl
- SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych  i Handlowych,  ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariat

ogłoszenie o przetargu

specyfikacja

załączniki:

09.07.2012 Informacja o wyborze oferty

Bielsko-Biała, dnia 09.07.2012 r.

Informacja o wyborze oferty
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  99/2012
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

informacja o wyborze oferty

27.06.2012 Ogłoszenie o zamówieniu

Bielsko-Biała, dnia 27 czerwca 2012 r.

ZSGiH- 99 /2012

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

ogłoszenie o przetargu

specyfikacja

załączniki:

08.12.2011 Ogłoszenie o zamówieniu

Bielsko-Biała, dnia 08 grudnia 2011 r.

ZSGiH- 191/2011

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl

- SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariat.... ogłoszenie o przetargu

specyfikacja

załączniki:

18.07.2011 Sprostowanie do informacji o wyborze oferty.

Bielsko-Biała, dnia 18.07.2011

Sprostowanie do informacji o wyborze oferty.
Przetarg nieograniczony nr sprawy ZSGiH - 71/2011
Wszyscy uczestnicy postępowania.

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, iż nastąpił błąd w informacji o wyborze oferty z dnia 13.07.2011r. W punkcie 2. błędnie podano cenę ofertową "60923,24 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 24/100 zł", a powinno być "57881,75 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt siedem osiemset osiemdziesiąt jeden 75/100 zł brutto". Natomiast pozostała treść pozostaje bez zmian.
Za pomyłkę przepraszamy.

13.07.2011 Informacja o wyborze oferty.

pobierz treść w pliku tekstowym >>

Bielsko-Biała, dnia 13.07.2011

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  71/2011
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 28.06.2011 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 1. Pakiet I - Oferta nr 6 - Przetwórstwo Mięsne Michalec Spółka Jawna ul. Słowackiego 73a, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 115576,60 zł brutto, słownie: sto piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć 60/100 zł brutto. Oferta nr 6  otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.
 2. Pakiet II - Oferta nr 3 - PPH "Błażej" Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 60923,24 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy 24/100 zł brutto. Oferta nr 3  otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta     nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 3. Pakiet III - Oferta nr 9 - FH Jarosław Olma ul. Ks. P. Skiby 15, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 39397,51 zł brutto, słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 51/100 zł brutto. Oferta nr 9  otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta     nr 9 uznana została za najkorzystniejszą.
 4. Pakiet IV - Oferta nr 4 - Milko Hurtowe Centrum Nabiału mgr inż. Włodzimierz Natkaniec ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice z ceną ofertową 33195,80 zł brutto, słownie: trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć 80/100 zł brutto. Oferta nr 4  otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 5. Pakiet V - Oferta nr 7 - Piekarstwo Krzysztof i Wiesław Krzak s.c. siedziba 43-100 Tychy, ul. Sienkiewicza 106B, Piekarnia 43-300 bielsko-Biała, ul. Słowackiego 80 z ceną ofertową 21046,99 zł brutto, słownie:  dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści sześć 99/100 zł brutto. Oferta nr 7  otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.
 6. Pakiet VI - Oferta nr 8 - PHU Martinek, Czesław Moskal ul. Kęcka 10, 43-340 Kozy z ofertą cenową 21750,12 zł brutto, słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt 12/100 zł brutto. Oferta nr 8  otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 8 uznana została za najkorzystniejszą.
 7. Pakiet VII - Oferta nr 3 - PPH "Błażej" Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 6746,00 zł brutto, słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć zł brutto. Oferta nr 3  otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek      w siedzibie zamawiającego (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 16.08.2011 o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania faksem i listownie.

                                                                                         Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

28.06.2011 Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o przetargu

specyfikacja

załączniki:

Bielsko-Biała, dnia 28 czerwiec 2011 r.

ZSGiH-71/2011

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariatPrzedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:

-15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
-15800000-6 - Różne produkty spożywcze
-15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty
-15500000-3 - Produkty mleczarskie
-15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie
-15331170-9  - Warzywa mrożone
-15220000-6 - Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb
-15230000-9 - Ryby suszone lub solone, ryby w solance, ryby wędzone
-15332100-5 - Przetworzone owoce
-03142500-3 - Jaja

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.09.2011 - 31.12.2011.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone  w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.
 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oryginał  oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g ).

3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).

6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru - oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1    pkt. 2 ustawy Pzp

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.

11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).

12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ):

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Nie pobiera się wadium.

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.07.2011 r. do godz. 9.00

na dzienniku podawczym  Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

- Termin związania ofertą - 30 dni.

- Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

- Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

- Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  28.06.2011 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło
19.12.2011 Informacja o wyborze oferty

Bielsko-Biała, dnia 19 grudnia 2011 r.

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  191/2011

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

czytaj całość

18.01.2011 Informacja o wyborze oferty

pobierz w pliku tekstowym >>

Bielsko-Biała, dnia 18.01.2011

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH 341/4/2010
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 03.01.2011 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została następująca firma:

 1. Pakiet II - Oferta nr 1 - PPH "Błażej" Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 58 970,02 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt osiem dziewięćset siedemdziesiąt 02/100 zł brutto. Oferta nr 1  otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 1 uznana została za najkorzystniejszą.

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 28.01.2011 o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania faksem i listownie.

03.11.2011 Ogłoszenie o zamówieniu

ogłoszenie o przetargu, specyfikacja, załącznik nr 1, załacznik nr 1b, załacznik nr 2, załacznik nr 3, załacznik nr 4, załacznik nr 5, załacznik nr 6

Bielsko-Biała, dnia 03 styczeń 2011 r.

ZSGiH-341/4/2010

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych,ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariat

Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
CPV:
15800000-6 - Różne produkty spożywcze

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- Termin wykonania zamówienia wymagany: od podpisania umowy - 30.06.2011.
- W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oryginał  oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1b ).

3.Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).

6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik   nr 3 do niniejszego SIWZ.

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru - oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1    pkt. 2 ustawy Pzp

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.

10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.

11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,     w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).

12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ):

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Nie pobiera się wadium.
- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.01.2011 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym  Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
- Termin związania ofertą - 30 dni.
- Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
- Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
- Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  03.01.2011 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół
Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

22.12.2010 Informacja o wykluczeniu oferty

Bielsko-Biała, dnia 22.12.2010


Informacja o wykluczeniu oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH 341/4/2010
Pakiet nr II - Różne produkty spożywcze
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

pobierz w pliku tekstowym >>

22.12.2010 Informacja o wyborze oferty

Bielsko-Biała, dnia 22.12.2010


Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH 341/4/2010
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

10.12.2010 Ogłoszenie o zamówieniu

specyfikacja, załącznik nr 1, załącznik nr 1a, załącznik nr 1b, załącznik nr 1c, załącznik nr 2, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5, załącznik nr 6.

Bielsko-Biała, dnia 10 grudzień 2010 r.

ZSGiH-341/4/2010

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariat

Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.
CPV:
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

- Dopuszcza się składania ofert częściowych.
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- Termin wykonania zamówienia wymagany: od 03.01.2011 - 30.06.2011.
- W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają  warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oryginał  oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym

Załącznik Nr 1 do SIWZ.

2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a, 1b, 1c ).

3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).

4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.

5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).

6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).

7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.

8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru - oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu    w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.

11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,     w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).

12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ):

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Nie pobiera się wadium.

- Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17.12.2010 r. do godz. 9.00
na dzienniku podawczym Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

- Termin związania ofertą - 30 dni.

- Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.

- Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.

- Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu  10.12.2010 r.

        Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

22.10.2010 Informacja o wyborze oferty

druk ZP 12, druk ZP 21.

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH 341/4/2010
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 22.10.2010 r. na Sprzedaż i dostawa drobiu, mięsa i jego przetworów, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta nr 3 złożona przez Firmę: Polskie Mięso Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka, z ceną ofertową 21 118,21 zł brutto słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto osiemnaście 21/100 zł. Oferta nr 3 otrzymała maksymalną ilość punktów w kryterium oceny ofert: cena oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.

Zbiorcze zestawienie ofert (druk ZP 12) oraz porównanie i streszczenie przyznanych im ocen (druk ZP 21) stanowią załączniki do niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy z Wykonawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, nie wcześniej niż w dniu 15 listopada 2010 r., w okresie związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.zsgih.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania faksem i listownie.

22.10.2010 Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja, Załącznik 1, Załącznik 1a, Załącznik 2, Załącznik 3, Załącznik 4, Załącznik 5.
Pytanie, Odpowiedź, Odpowiedź.

Bielsko-Biała, dnia 22 października 2010 r.

ZSGiH-341/4/2010

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.zsgih.edu.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała - sekretariat

Przedmiot zamówienia:
Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV:
15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne
15800000-6 - Różne produkty spożywcze
15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
- Termin wykonania zamówienia wymagany: od podpisania umowy do 31.12.2010 r.
- W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:

1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
5. Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność
i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ

2. Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1a ).

3. Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
5. Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
6. Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
7. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
8. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp

9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

10. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy , określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.

11. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).

12. Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ):

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

14. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

15. Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

. Nie pobiera się wadium.
. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.11.2010 r. do godz. 9.00
na dzienniku podawczym Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
. Termin związania ofertą - 30 dni.
. Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
. Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.10.2010 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół
Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

 
  Copyright © 2011 ZSGiH Polityka Prywatności