NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

   
 
   

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA PODSTAWIE:

 

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.02.2012r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w myśl powyższego rozporządzenia jest udzielana w:

- przedszkolach i gimnazjach od roku szkolnego 2011/2012,
- szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:

- z niepełnosprawnością,

- niedostosowanym społecznie w tym ADHD,

- zagrożonym niedostosowaniem społecznym,

- ze szczególnymi uzdolnieniami,

- ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

- z zaburzeniami komunikacji językowej,

- z chorobą przewlekłą

- z powodu sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,

- z niepowodzeniami edukacyjnymi,

- z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,

- z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

2. Ważne daty:

- Do 31 marca 2012 utworzenie zespołów dla uczniów zgłoszonych do otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- Do 30 kwietnia 2012 ustalenie form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013.

- Do 30 września 2012 ustalanie form, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin poszczególnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013 z uwzględnieniem nowych klas pierwszych.

 

3. Uczniów do objęcia ich pomocą psychologiczno-pedagogiczną może zgłosić:

Uczeń (pełnoletni), rodzic ucznia, nauczyciel, wychowawca, pedagog szkolny, specjalista (logopeda), Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 

4. Dokumenty:

- IPET- Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dla uczniów posiadających ORZECZENIE z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie.

- KIPU-Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia dla wszystkich pozostałych uczniów zgłoszonych do pomocy, głownie posiadających OPINIE z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- PDW- Plan Działań Wspierających, tak jak KIPU z tą różnicą, że może być dla grupy uczniów. 

 

5. Dla każdego ucznia powołuje się ZESPÓŁ.

W skład ZESPOŁU wchodzą wszyscy nauczyciele uczący danego ucznia, dyrektor, pedagog szkolny, rodzic ucznia, specjalista (logopeda), ewentualnie pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, kurator. Rodzic musi wyrazić zgodę na obecność kuratora czy specjalisty.

Dyrektor wyznacza koordynatora Zespołu.

- Zespół zbiera się co najmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego, na drugim spotkaniu zespół dokonuje oceny efektywności udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

- Zadania Zespołu: na podstawie dokumentu (opinii, orzeczenia) zespół ustala zakres, w którym uczeń będzie otrzymywał pomoc psychologiczno-pedagogiczną, określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, planuje działania z zakresu doradztwa zawodowego.

- Rodzic ma prawo do obecności na zebraniu zespołu, jest o zebraniu wcześniej poinformowany, ma również prawo do nie wyrażenia zgody na to aby jego dziecko otrzymywało pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w takim przypadku sporządzany jest odpowiedni dokument.

 

6. Rodzaje zajęć jakimi może być objęty uczeń:

Zajęcia: rozwijające uzdolnienia, dydaktyczno- wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz zajęcia o charakterze terapeutycznym.

 

Sporządziła:
Natalia Kucharczyk

 

 

 
  Copyright © 2011 ZSGiH * Polityka Prywatności