NASZA SZKOŁA
PRAKTYKI ZAWODOWE
WARSZTATY SZKOLNE
OGŁOSZENIA
DLA MATURZYSTÓW
DLA GIMNAZJALISTÓW
   

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

   
 
   

1.

W naszej pracy pedagoga szkolnego dokonujemy okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.

2.

Dbamy o realizację obowiązku szkolnego uczniów naszej szkoły.

3.

Pomagamy Rodzicom naszych uczniów w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

4.

Otaczamy opieką psychologiczno-pedagogiczną uczniów mających lub sprawiających trudności  w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego różnymi formami pomocy, między innymi z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądami Rejonowymi, kuratorami, Policją, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

5.

Opracowujemy wnioski dotyczące uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej- kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądów.

6.

Stale i systematycznie współpracujemy z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze oraz dydaktyczne.

7.

Analizujemy i przeciwdziałamy skrajnym formom niedostosowania społecznego.

8.

Udzielamy pomocy uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych. 

9.

Prowadzimy poradnictwo dla uczniów posiadających trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.

10.

Współpracujemy z Dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami poszczególnych przedmiotów, w celu rozwiązywania pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych dotyczących uczniów naszej szkoły.

11.

Organizujemy pomoc materialną dla uczniów opuszczonych, osieroconych, uczniom o trudnej sytuacji materialnej, z rodzin zastępczych, współpracując w tym celu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej.

12.

W ramach programu profilaktycznego prowadzimy zajęcia dla uczniów, między innymi w zakresie przeciwdziałania paleniu tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków oraz pokazywania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

13.

Organizujemy również dla uczniów warsztaty ze specjalistami do spraw uzależnień oraz prelekcje z udziałem Policji.

14.

Prowadzimy dokumentację pedagoga szkolnego w postaci dziennika pedagoga, w którym rejestrujemy wykonywane czynności z danego dnia, ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy terapeutycznej, pomocy materialnej.  

 

 
  Copyright © 2011 ZSGiH * Polityka Prywatności