KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570561

OFERTY - PRZETARGI

Bielsko-Biała, dnia 29.07.2016

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH - 73/2016

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 15.07.2016 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

 • Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze – Oferta nr 1 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 110 070,99 zł brutto, słownie: sto dziesięć tysięcy siedemdziesiąt 99/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 9 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 9 uznana została za najkorzystniejszą.

 • Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego po 01.09.2016r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 29.08.2016 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl/oferty.php oraz przekazano uczestnikom postępowania listownie.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

 

 

Bielsko-Biała, dnia 15 lipca 2016 r.

ZSGiH- 73/2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)
 • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona będzie na stronie internetowej www.gastronom.edu.pl/oferty.php
 • SIWZ można również uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych, ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała – sekretariat

Przedmiot zamówienia: Sprzedaż i dostawa artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej.

CPV: 15800000-6 – Różne produkty spożywcze
15840000-8 – Kakao, czekolada i wyroby cukiernicze

 • Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 • Termin wykonania zamówienia wymagany: od 01.09.2016 – 31.12.2016.
 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, dotyczące:
 • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 • Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 • Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 • Akceptacji warunków zawartych w SIWZ wraz z załącznikami i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.
Oceny spełnienia ww. warunków zamawiający dokona sprawdzając kompletność i poprawność złożonych dokumentów i oświadczeń, według zasady spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 • Oryginał oferty przetargowej sporządzonej na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 1b, 1h).
 • Pełnomocnictwo (w oryginale) do reprezentowania wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w trybie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych - Dz.U. Nr 223 z 2007 r. poz.1655 z późn. zm ), zwanej dalej Pzp - wg wzoru - Załącznik nr 2 do niniejszego SIWZ.
 • Wykaz dostaw wykonanych przez wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawy z podaniem jej rodzaju, wartości oraz dat i miejsca wykonania, (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ).
 • Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w w/w wykazie (zgodnie z pkt 2) zostały wykonane należycie (referencje zamawiających).
 • Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego SIWZ.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru ( wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), a w stosunku do osób fizycznych nieposiadających wpisu do rejestru – oświadczenie według załącznika nr 6 do SWIZ, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
 • Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przedkłada oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru załącznika nr 3 do nin. SIWZ oraz dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;.
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części niniejszego zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w Części VII pkt III ppkt 1-3.
 • Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w celu udowodnienia, iż Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia - w przypadku gdy wykonawca wskaże, że będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów (art. 26 ust.2b znowelizowanej ustawy pzp).
 • Oświadczenie wykonawcy (na formularzu ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ ):
  • Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
  • Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 4) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • Nie pobiera się wadium.
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100%
 • Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.07.2016 r. do godz. 9.00 na dzienniku podawczym w sekretariacie Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.
 • Termin związania ofertą – 30 dni.
 • Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna.
 • Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających.
 • Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.07.2016 r.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

załączniki:


 


 


Bielsko-Biała, dnia 15 lipca 2016 r.

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Znak sprawy ZSGiH - 68/2016

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

  Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 04.07.2016 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:
 • Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory – Oferta nr 9 – Konsorcjum: Rzeźnictwo i Handel Kapecki Sp. J. ul. Jaworowa 3, 43-340 Kozy oraz Przedsiębiorstwo Handlowe Mosler Leszek ul. Piłsudskiego 32, 43-330 Wilamowice z ceną ofertową 167 808,42 zł brutto, słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem 42/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 9 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 9 uznana została za najkorzystniejszą.
 • Pakiet 1b – brak ofert.
 • Pakiet 1c – Warzywa i owoce - Oferta nr 7 – FH Jarosław Olma ul. Ks. P. Skiby 15 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 63 539,52 zł brutto, słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć 52/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.
 • Pakiet 1d– Nabiał, oleje i tłuszcze - Oferta nr 2 – Milko Hurtowe Centrum Nabiału ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice z ceną ofertową 54 334,08 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery 08/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 2 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 2 uznana została za najkorzystniejszą.
 • Pakiet 1e – Pieczywo – Oferta nr 4 – Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała z ceną ofertową 18 566,79 zł brutto, słownie: osiemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć 79/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.
 • Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone - Oferta nr 3 – Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka, 43-430 Skoczów, ul. Łęgowa 28 z ceną ofertową 53 335,91 zł brutto, słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć 91/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 3 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 3 uznana została za najkorzystniejszą.
 • Pakiet 1g – Jaja - Oferta nr 7 – FH Jarosław Olma ul. Ks. P. Skiby 15 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 9 690,00 zł brutto, słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7 otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.
 • Pakiet 1h – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

  Odrzucono ofertę nr 10 – PPH „Błażej” Błażej Firganek ul. Rzeźnicza 2, 43-300 Bielsko-Biała ze względu na zbyt późne dostarczenie oferty o godzinie 9:15 w dniu 15.07.2016. Otwarcie ofert przetargowych odbyło się o godzinie 9:30, oferty należało dostarczyć do godziny 9:00 w dniu 15.07.2016r. Nieotwarta ferta zostanie niezwłocznie odesłana.

  Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego po 01.09.2016r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

  Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 29.08.2016 o godzinie 10.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

  Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego [ http://www.gastronom.edu.pl/oferty.php ] oraz przekazano uczestnikom postępowania listownie.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

 

Bielsko-Biała, dnia 05 lipca 2016 r.

ZSGiH- 68/2016

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)....

 

 ogłoszenie o przetargu

 specyfikacja

załączniki:

   

 

Bielsko-Biała, dnia 05.07.2016

Oznaczenie sprawy ZSGIH - 139/2015

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm., dalej: ustawa) zamawiający – Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej w części  1h – Dodatki cukiernicze.
Uzasadnienie:
Brak ofert.

podstawa prawna:
art. 93 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r., nr 113, poz. 759, z późn. zm.

 

Bielsko-Biała, dnia 21 grudzień 2015 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Znak sprawy ZSGiH -  139/2015
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.12.2015 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:....

informacja o wyborze oferty

Bielsko-Biała, dnia 11 grudzień 2015 r.

ZSGiH-  139/2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).....

 ogłoszenie o przetargu

 specyfikacja

załączniki:

   

 

ARCHIWUM

Bielsko-Biała, dnia 28.08.2015

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Znak sprawy ZSGiH -  68/2015
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 18.08.2015 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, nie została wyłoniona żadna firma z powodu braku ofert:

1. Pakiet 1e – Pieczywo – Brak ofert
2. Pakiet 1i – Dodatki cukiernicze – Brak ofert

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania faksem i listownie.

                                                                                         Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

 

Bielsko-Biała, dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZSGiH-  68/2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 ogłoszenie o przetargu

 specyfikacja

załączniki:

 

 

 

Bielsko-Biała, dnia 18.08.2015

Informacja o wyborze oferty.
PRZETARG NIEOGRANICZONY
Znak sprawy ZSGiH -  66/2015
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 22.07.2015 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane zostały następujące firmy:

1. Pakiet 1a – Drób, mięso i jego przetwory  – Oferta nr 9 – Przetwórstwo Mięsne Michalec Spółka Jawna ul. Słowackiego 73a, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 121 812,34 zł brutto, słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwanaście 34/100 zł brutto oraz 28 dniowym terminem płatności. Oferta nr 9  otrzymała największą ilość punktów – 98 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 9 uznana została za najkorzystniejszą.

2. Pakiet 1b – Różne produkty spożywcze - Oferta nr 4 - PPH Andersen Poland Sp. z o.o. ul. Kolbego 13, 32-600 Oświęcim z ceną ofertową 72 178,39 zł brutto, słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem 39/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.

3. Pakiet 1c – Warzywa i owoce - Oferta nr 6 – PH Jarosław Olma ul. Ks. P. Skiby 15, 43-300 Bielsko-Biała z ceną ofertową 49 745,69 zł brutto, słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć 69/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 6  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 6 uznana została za najkorzystniejszą.

4. Pakiet 1d– Nabiał, oleje i tłuszcze - Oferta nr 4 - PPH Andersen Poland Sp. z o.o. ul. Kolbego 13, 32-600 Oświęcim z ceną ofertową 46 642,07 zł brutto, słownie: czterdzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści dwa 07/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 4  otrzymała największą ilość punktów – 99,51 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 4 uznana została za najkorzystniejszą.

5. Pakiet 1e – Pieczywo – Brak ofert

6. Pakiet 1f – Warzywa, owoce i ryby mrożone, ryby wędzone - Oferta nr 7 – Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka, 43-430 Skoczów, ul. Łęgowa 28 z ceną ofertową 32 264,42 zł brutto, słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery 42/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.

7. Pakiet 1h – Jaja - Oferta nr 7 – Hurtownia Drobiu i Jaj Mirosława Wierzbicka, 43-430 Skoczów, ul. Łęgowa 28 z ceną ofertową 8 550,00 zł brutto, słownie: osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt 00/100 zł brutto oraz 30 dniowym terminem płatności. Oferta nr 7  otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów w kryterium oceny ofert: cena i termin płatności oraz spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z powyższym oferta nr 7 uznana została za najkorzystniejszą.

8. Pakiet 1i – Dodatki cukiernicze – Brak ofer

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 01.09.2015r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Zamawiający informuje, iż zawarcie umów z Dostawcą wyłonionym do realizacji zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi, zgodnie z postanowieniami art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Część XV SIWZ do niniejszego zamówienia, w dniu 01.09.2015 o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 5 w Bielsku-Białej.

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz przekazano uczestnikom postępowania faksem i listownie.

                                                                                         Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

Bielsko-Biała, dnia 22 lipiec 2015 r.

ZSGiH-  66/2015

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 ogłoszenie o przetargu

 specyfikacja

załączniki:

 

 

 

Bielsko-Biała, dnia 02.09.2014

Informacja o wyborze oferty wydzielonej na podstawie art. 6a PZP z zamówienia przetargu nieograniczonego 63/2014

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.07.2014 r. na Sprzedaż  i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, został wydzielony Pakiet – Pieczywo na podstawie art. 6a PZP, który mówi: „W przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia na daną część zamawiający może stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 000 euro dla dostaw lub usług oraz 1 000 000 euro dla robót budowlanych, pod warunkiem, że łączna wartość tych produktów wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia”.

W związku z tym wysłano zapytanie do 6 piekarni:

1. Piekarnia Rąba, ul. Janowicka 189, 43-300 Bielsko-Biała
2. Piekarnia Wapienica ul. Telimeny 3, 43-300 Bielsko-Biała
3. Piekarnia – Cukiernia Stanisław Piecuch, ul. Babiogórska 69, 43-300 Bielsko-Biała
4. Piekarnia Cukiernia Tradycyjna Sp. z o.o., ul. Gen. St. Maczka 71B, 43-300 Bielsko-Biała
5. Piekarstwo Krzysztof i Wiesław Krzak s.c., ul. Sienkiewicza 106B, 43-100 Tychy, Piekarnia ul. Słowackiego 80, 43-300 Bielsko-Biała
6. Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt, ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała

Wszystkie piekarnie wysłały oferty. Po przeanalizowaniu cen ofertowych wybrano Ofertę nr 6 - Piekarnia Wykręt s.c. Piekarnictwo Cukiernictwo Rafał, Małgorzata Wykręt, ul. Stażystów 48, 43-346 Bielsko-Biała

Zawarcie umowy z Dostawcą nastąpiło 01.09.2014r

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.gastronom.edu.pl oraz powiadomiono telefonicznie wszystkich oferentów.

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

 

Bielsko-Biała, dnia 05.09.2014

Informacja o wyborze oferty. 
PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  71/2014
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej informuje,że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 21.08.2014 r. na Sprzedaż i dostawę artykułów żywnościowych do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
1.Pakiet 1h - Dodatki cukiernicze - nie wpłynęła żadna oferta, był to drugi przetarg na ten asortyment.

Protokół wraz z załącznikami będzie udostępniany do wglądu na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego  po 05.09.2014r. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r (Dz.U. 2010 nr 223, poz. 1458).

Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającegowww.gastronom.edu.pl

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

 

Bielsko-Biała, dnia 21 sierpnia 2014 r.

ZSGiH-  71/2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała- Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 ogłoszenie o przetargu

 specyfikacja

załączniki:

   

 

Bielsko-Biała, dnia 19 sierpnia 2014 r.

Informacja o wyborze oferty.

PRZETARG NIEOGRANICZONY nr sprawy ZSGiH -  63/2014
WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

 informacja o wyborze

Dyrektor
Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych
w Bielsku-Białej
mgr Jolanta Wikło

Bielsko-Biała, dnia 23 lipca 2014 r.

ZSGiH-  63/2014

Ogłoszenie o zamówieniu
Gmina Bielsko-Biała - Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych
ul. Wyspiańskiego 5, 43-300 Bielsko-Biała

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)

 ogłoszenie o przetargu

 specyfikacja

załączniki:

 

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl