Warsztatów Szkolnych ZSGiH w Bielsku - Białej

§1

Uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami bhp.
 2. Przeszkolenia z zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3. Ochrony i poszanowania jego godności osobistej.
 4. Życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym
  i wychowawczym.
 5. Swobody wyrażania myśli i opinii w szczególności dotyczących życia szkoły
  i warsztatów - opinie te nie mogą jednak w żaden sposób obrażać i naruszać godności  innych osób.
 6. Rozwijania   zainteresowań,   zdolności   i   talentów,  
 7. Otrzymania   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce.
 8. Pomocy  w  przypadku  trudności,   korzystania  z  poradnictwa  zawodowego,
  korzystania   z   pomieszczeń   warsztatowych,   sprzętu,   środków   dydaktycznych,
  biblioteki zawodowej.

§2

Uczeń obowiązany jest:

 1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły i niniejszej organizacji
  warsztatów.
 2. Mieć aktualną książeczkę zdrowia z następującymi badaniami.
 3. Usprawiedliwiać   nieobecności   na   zajęciach   praktycznych   bezpośrednio   u
  nauczyciela przedmiotu, który w wypadku wątpliwości skonsultuje się z wychowawcą.
 4. Odpracować wszystkie nieobecności na zajęciach praktycznych, bowiem uczestnictwo w zajęciach   przyczynia   się   do   doskonalenia   umiejętności   praktycznych   ucznia niezbędnych   podczas  egzaminu   potwierdzającego   kwalifikacje  zawodowe   oraz zapewnia zachowanie ciągłości produkcji  warsztatowej.
 5. Na zajęcia warsztatowe nie przynosić kosztownych  rzeczy, drogiej odzieży,
  biżuterii i dużych kwot pieniędzy. W przypadku konieczności przyniesienia większej kwoty pieniężnej lub cennego przedmiotu należy  przekazać  go   na czas lekcji nauczycielowi  do  przechowania.
 6. Mieć na każde zajęcia czysty i wyprasowany biały strój ochronny, czapkę ,
  ścierkę, rękawice ochronne /łapki/, buty zdrowotne, a  kelner - strój galowy i zapaskę oraz kelnerkę (serwetę kelnerską).
 7. Przychodzić na zajęcia 15 minut wcześniej, aby przebrać się w obowiązujący strój
  ochronny.
 8. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w instruktażu wstępnym i końcowym.
 9. Przystępować do pracy wg przewidzianej w harmonogramie funkcji, odpowiadając
  za   ilość   i  jakość pobranych   surowców,   sposób  wykonania, podania   i   wagę
  sporządzanych    potraw,  oraz  za ład i porządek swego stanowiska pracy.
 10. Wszystkie urządzenia mechaniczne, gazowe, elektryczne uruchamiać tylko pod
  nadzorem nauczyciela, a po zakończeniu produkcji myć po wyłączeniu głównego
  wyłącznika prądu i zaworu gazu.
 11. Przy pracy zespołowej tj. w grupach podporządkować się całkowicie poleceniom
  nauczyciela.
 12. Kategorycznie nie dotykać, odkręcać, uruchamiać urządzeń bez zezwolenia
  nauczyciela.
 13. Uważnie słuchać i stosować się do zaleceń i wskazówek udzielanych przez
  nauczycieli, starannie prowadzić zeszyt i przygotowywać się do zajęć.
 14. Dbać o higienę osobistą /czyste ręce, paznokcie, włosy,  włosy  powinny być schowane pod nakrycie głowy/.
 15. Przed wejściem do toalety i wyjściem na zewnątrz budynku zdejmować odzież ochronną i koniecznie często myć ręce!
 16. Przed przystąpieniem do pracy zastanowić się nad jej przebiegiem,  jeśli grozi przy niej jakieś niebezpieczeństwo, należy zgłosić to natychmiast nauczycielowi i nie przystępować do pracy ( np. uszkodzony nóż czy nacięty kabel elektryczny)
 17. Przy   skaleczeniu  lub innym wypadku  niezwłocznie   zgłosić  ten fakt nauczycielowi który podejmie właściwe kroki zaradcze.
 18. Dbać o idealny porządek na stanowisku pracy i w zajmowanych
  pomieszczeniach  oraz nie zanieczyszczać sal lekcyjnych, korytarzy, szatni, toalet  
  oraz terenu wokół budynku.
 19. Uczeń pamięta:

21. Pracować należy z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
Nadmierny pośpiech  i chaos wywołuje szybkie zmęczenie, które jest często przyczyną wypadków!

22. Nie opuszczać stanowisk pracy bez zezwolenia nauczyciela.

23. Nie wykonywać pracy nie zleconej przez nauczyciela.

24. Nie dotykać urządzeń elektrycznych mokrą ręką.

25. Zachować szczególną ostrożność przy przenoszeniu, przestawianiu
i wylewaniu gorących potraw. Naczynia z płynem napełniać do 3/4 wysokości.
Ręce zabezpieczać łapkami ochronnymi.

26. Przy mieleniu, ścieraniu, krojeniu  i tarciu  półproduktów używać odpowiednich popychaczy oraz prowadnic i osłon.

27. Nie siadać na taboretach do podgrzewania.

28. Uważać na ostre narzędzia, by zapobiec skaleczeniu siebie bądź innej osoby

29. Utrzymywać w czystości podłogę, gdyż brudna  i mokra podłoga  jest przyczyną wypadków.

30. Ciężary przenosić zgodnie z normą dla pracowników młodocianych:
 14-16 lat
chłopcy - 8 kg dziewczęta - 5 kg -16-18 lat
chłopcy -16 kg dziewczęta10kg

31. Ściśle stosować się do przepisów przeciwpożarowych obowiązujących na terenie
warsztatów.

32. W pomieszczeniach warsztatowych zachowywać bezwzględną ciszę.

33. Przestrzegać zakazów picia napojów alkoholowych i palenia papierosów.

34. Racjonalnie i oszczędnie gospodarować powierzonymi surowcami spożywczymi, sprzętem, środkami czystości oraz energią elektryczną, gazową i woda.
35. Uczeń i jego rodzice lub opiekunowie odpowiadają za zniszczenia maszyn,
narzędzi, surowca, jeżeli nastąpiło to z umyślnej winy ucznia.

§3

Nagrody i kary

Nagrody i kary stosowane są zgodnie ze statutem Zespołu Szkół Gastronomicznych i Handlowych.

§4

Ocenianie i promowanie uczniów

Oceny poziomu umiejętności uczniów powinny być dokonywane systematycznie, w warunkach zapewniających ich obiektywność, zgodnie z przyjętymi kryteriami WSO ZSGiH

 

regulamin

Wydarzenia
Catering
Nasza oferta
Na zajęciach
Jadłospis na tydzień
Regulamin
Egzaminy zawodowe
Plan zajęć
Co mówią o nas
Portale gastronomiczne
Archiwum

 

O NAS | NASZA HISTORIA | NASZE PRZEPISY | KONTAKT
Copyright © 2010 ZSGiH * Polityka Prywatności
Zespół Gastronimicznych i Handlowych