KONTAKT
ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała
33 812 44 29
Wtorek 17 września 2019

Licznik odwiedzin od 2008 1570584

WSO - Wewnątrzszkolne zasady oceniania słuchaczy


§ 79

 1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, w ostatnim tygodniu semestru.

 2. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie stacjonarnej dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia, oraz uzyskał z tych zajęć oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

 3. W przypadku gdy słuchacz  otrzymał ocenę negatywną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, pracę kontrolną. Warun kiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

§ 80

 1. Egzamin semestralny w szkole dla dorosłych z języka polskiego, języka obcego i matematyki składa się z części pisemnej i części ustnej. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej.

 2. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego

§ 81

 1. Słuchacz w szkole dla dorosłych, który z przyczyn usprawiedliwionych na przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 2. Termin dodatkowy wyznacza się po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego lub po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

§ 82

 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie spełnił warunków określonych odpowiednio w § 79 nie otzrymuje promocji na semestr programowo wyższy           i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

 2. Słuchacz szkoły dla dorosłych, który nie zdał egzaminu poprawkowego,                  o którym mowa w § 28, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje  skreślony z listy słuchaczy.

 3. Dyrektor szkoły dla dorosłych może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru na pisemny wniosek słuchacza uzasadniony sytuacją życiową lub zdrowotną słuchacza, złozony w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.

 4. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. W wyjątkowych przypadkach dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej może wyrazić zgodę na powtórzenie semestru po raz drugi w okresie kształcenia w danej szkole.

§ 83

 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może być zwolniony z części ustnej egzaminu semestralnego, o którym mowa w  § 24a ust. 1 jeżeli z części pisemnej tego egzaminu otrzymał ocenę co najmniej bardzo dobrą oraz w ciągu semestru był aktywny na zajęciach i uzyskał oceny uznane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

§ 84

 1. Słuchacz szkoły dla dorosłych może zdawać egzamin poprawkowy w przypadku uzyskania niedostatecznej oceny z jednego albo dwóch egzaminów semestralnych.

 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub daną jednostkę modułową po zakończeniu semestru jesiennego nie później niż do końca lutego i po zakończeniu semestru wiosennego nie później niż do dnia 31 sierpnia.

O NAS

Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Kształcimy ucznióww w zawodach gastronomicznych odwołując się do tradycji polskiego szkolnictwa zawodowego. Wizją naszej szkoły jest harmonijne wspódziałanie wszystkich organów szkoły, środowiska i pracodawców zmierzające do zapewnienia uczniowi warunków umożlliwiających zdobycie wiedzy i umiejętnościi do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie naszego kraju i zjednoczonej Europy.


Projekt "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej".

KONTAKT

SEKRETARIAT SZKOŁY

Technikum nr 8,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 8

ul. Wyspiańskiego 5
43-300 Bielsko-Biała

33 812 44 29 33 812 33 95
33 812 44 29

www.gastronom.edu.pl
mail: zsgih@op.pl